Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 6 maart 2017

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand of enig ander overeenkomst aangaat met Luxury Vintage;

 2. Luxury Vintage: de rechtspersoon die tweedehands en vintage producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 3. Inbrenger: een natuurlijk of rechtspersoon die producten ter verkoop inbrengt op de internetsite;

 4. Product: nieuwe, tweedehands of vintage mode artikel van een exclusieve merk, waar in het geheel geen BTW vooraftrek over is genoten en, in verband met de levering/inbreng aan/via Luxury Vintage, geen BTW over verschuldigd is;

 5. Dag: werkdag;

 6. Internetsite: www.luxuryvintage.nl;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Luxury Vintage in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Luxury Vintage georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst met de consument uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 9. Inbrengovereenkomst: een overeenkomst tussen Luxury Vintage en de inbrenger;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Luxury Vintage en de consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Luxury Vintage

Vestigingsadres (geen bezoekadres): Monteverdistraat 82
2901 KE Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer: 010 254 2097
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 19:00 uur
E-mailadres: info@luxuryvintage.nl
KvK-nummer: 58711260
Btw-identificatienummer: NL213483038B01
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Luxury Vintage en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Luxury Vintage en de door Luxury Vintage aan te wijzen wederpartij, waaronder de consument en/of inbrenger.

 2. De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite. Op verzoek zendt Luxury Vintage een ieder een schriftelijk exemplaar toe.

 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of het inbrengen van een product bij Luxury Vintage houdt in dat de consument en/of inbrenger de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 1. Luxury Vintage behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Luxury Vintage erkend.

Artikel 4- Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Luxury Vintage behoudt zich het recht voor eventueel tegelijkertijd bestelde producten toe te wijzen aan de consument die het aanbod het eerste heeft aanvaard.

 2. Luxury Vintage zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

 3. Aan de leveringsplicht van Luxury Vintage zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra het door Luxury Vintage geleverde product één keer aan de consument is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Luxury Vintage kenbaar heeft gemaakt.

 5. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 6. Eventuele wijzigingen met betrekking tot de leverperiode worden duidelijk vermeld op de Homepage van de internetsite.

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

 2. Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk-, type- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-, type- en zetfouten wordt door Luxury Vintage geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3. Alle prijzen op de internetsite zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW.

 4. De prijzen betreffen altijd prijs per stuk indien anders is aangegeven.

Artikel 6- De overeenkomst op afstand

 1. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Luxury Vintage onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Luxury Vintage is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Luxury Vintage behoudt zich het recht voor de overeenkomst op afstand te ontbinden zodra de consument zich niet aan de door Luxury Vintage gestelde betalingsvoorwaarden houdt.

 4. De consument dient zich bewust te zijn dat Luxury Vintage tweedehands en vintage producten verkoopt. Eventuele beschadigingen worden door Luxury Vintage zo veel mogelijk vermeld in de omschrijving horende bij het product. Indien onverhoopt kleine beschadigingen danwel gebreken door de consument worden geconstateerd, kan Luxury Vintage hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 5. Luxury Vintage geeft geen garantie.

Artikel 7 – Inbrengovereenkomst

 1. De inbrengovereenkomst, welke uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden, komt tot stand op het moment dat de inbrenger deze heeft ingevuld, heeft verklaard akkoord te zijn met de inhoud van de inbrengovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, de inbrengovereenkomst door Luxury Vintage is ontvangen en het product, waarvoor de inbrenger het inbrengformulier heeft ingevuld, door Luxury Vintage is geaccepteerd.

 1. Luxury Vintage behoudt zich het recht voor de inbrengovereenkomst te ontbinden zodra de inbrenger zich niet aan de door Luxury Vintage gestelde voorwaarden houdt.

 1. Luxury Vintage verkoopt uitsluitend producten van luxe fashion merken en bepaalt te allen tijde welke producten worden geplaatst op de internetsite. De inbrenger is verplicht eventuele beschadiging en/of slijtage van het product aan Luxury Vintage kenbaar te maken.

 1. De inbrenger staat garant voor de authenticiteit van het door hem/haar aan Luxury Vintage aangeboden product(en). Indien achteraf blijkt dat het door de inbrenger aangeboden product niet authentiek is, is de inbrenger aansprakelijk voor de door Luxury Vintage, de consument of derde geleden schade.

 1. De inbrenger mag uitsluitend die producten inbrengen die tot zijn/haar eigendom behoren, die niet afkomstig zijn uit heling of diefstal en waar geen derdenbeslag op rust of pandrecht op is vergeven c.q. gevestigd. In geval van heling of diefstal, zal Luxury Vintage hiervan melding maken bij de Politie.

 1. De inbrenger bepaalt de verkoopprijs van het door hem ingebrachte product.

 1. De commissie van Luxury Vintage is afhankelijk van de verkoopprijs van het product en staat vermeld op de internetsite onder het kopje “Prijs en Commissie“. Het exacte bedrag zal vóór plaatsing op de internetsite aan de inbrenger worden medegedeeld.

 1. Zodra het door de inbrenger ingebrachte product wordt verkocht, zal Luxury Vintage het deel van de inbrenger zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 72 uur, na ontvangst van het product, aan de inbrenger uitbetalen.

 1. Luxury Vintage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangebrachte schade aan het door de inbrenger ingebrachte product, op welke wijze dan ook, evenals in geval van diefstal, brand- en/of waterschade. Luxury Vintage zal echter iedere noodzakelijke maatregelen nemen om het door de inbrenger ingebrachte product te beschermen tegen mogelijke schade.

Artikel 8– Authenticy Service overeenkomst

 1. De Authenticy Service overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de kosten voor de authenticatie heeft voldaan, de consument heeft verklaard akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden en Luxury Vintage schriftelijk aan de consument heeft bevestigd de authenticatie te zullen laten uitvoeren.

 1. Luxury Vintage streeft er naar binnen twee werkdagen (met uitzondering van zon- en Nederlandse en Amerikaanse feestdagen) uitsluitsel te geven over de authenticiteit van het artikel. Voornoemd termijn gaat pas in op het moment wanneer alle door Luxury Vintage verzochte foto’s zijn ontvangen. Dit geldt ook voor foto’s die in een later stadium aan de consument worden verzocht. Het overschrijden van voornoemd termijn geeft de consument op geen enkel wijze recht om de Authenticy Service overeenkomst te ontbinden of Luxury Vintage te verplichten om een terugbetaling.

 1. Alle authenticiteit verzoeken dienen op voorhand te worden betaald. Luxury Vintage behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk gewenst moment te veranderen.

 1. De consument dient duidelijke en scherpe foto’s aan te leveren en alle tot zijn kennis horende informatie aan Luxury Vintage te verstrekken. Hieronder valt onder andere informatie met betrekking tot reeds eerder gedane authenticiteit verzoek van het artikel bij een ander bedrijf.

 1. De consument erkent dat het laten authenticeren van een artikel gebaseerd is op een bekwame mening en dat meningen inzake authenticiteit op basis van foto’s kunnen verschillen. Tenzij anders is overeengekomen geeft de door Luxury Vintage ingeschakelde derde zijn bekwame mening met betrekking tot de authenticiteit op basis van foto’s, waardoor niet met 100% zekerheid kan worden verklaard dat een artikel authentiek is of niet. Om een 100% zekerheidsgarantie te kunnen geven, dient de door Luxury Vintage ingeschakelde authenticator het artikel in levende lijven te hebben geïnspecteerd. Indien de consument niet eens is met de bekwame mening van de door Luxury Vintage ingeschakelde derden, dan is hij altijd vrij om een second opinion aan te vragen bij een ander bedrijf.

 1. De consument geeft Luxury Vintage en de door haar ingeschakelde derden toestemming om de door de hem toegezonden foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinde. Luxury Vintage en de door haar ingeschakelde derden zullen de persoonsgegevens van de consument echter nooit openbaar maken.

 1. Luxury Vintage zal de consument alleen de kosten voor het authenticeren restitueren als hij alle door Luxury Vintage verzochte foto’s geeft toegezonden en de door Luxury Vintage ingeschakelde derde, om welke reden dan ook, niet in staat is geweest om uitsluitsel te geven met betrekking tot de authenticiteit van het artikel.

 1. Luxury Vintage zal het bedrag niet aan de consument restitueren indien: de consument niet eens is met de uitkomst van de authenticatie danwel indien de consument niet in staat is geweest om alle door Luxury Vintage verzochte foto’s binnen 20 dagen na het verzoek te verstrekken.

 1. Luxury Vintage en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele omissies, fouten, foutieve toeschrijvingen, authenticiteit kwesties in de authenticatie als gevolg van externe omstandigheden, omstandigheden met betrekking tot het object dat wordt geverifieerd, indien door de consument geen volledige en nauwkeurige informatie is verstrekt, en door enige andere factor die niet kan worden geïdentificeerd door een redelijke inspectie van de foto’s en andere informatie van de consument.

 1. Mocht Luxury Vintage en/of de door haar ingeschakelde derden het artikel niet kunnen authenticeren of op een andere manier in strijd met deze overeenkomst handelen, dan heeft de consument het recht om deze overeenkomst door middel van een schriftelijk verzoek te beëindigen en zal het bedrag dat is betaald voor de authenticatie door Luxury Vintage aan hem worden gerestitueerd. Deze restitutie zal aan de consument worden gecrediteerd met dezelfde middelen waarmee hij voor de authenticatie heeft betaald. Beëindiging van deze overeenkomst leidt ertoe dat de vergunning van Luxury Vintage aan de authenticatie zal worden ingetrokken en de consument het authenticatie verzoek zal vernietigen.

 1. De consument vrijwaart Luxury Vintage en de door haar ingeschakelde derden tegen alle risico’s en kosten die door hem opgelopen worden als gevolg van het handelen in strijd met deze overeenkomst of die ontstaan uit de gerelateerde aanspraken van derden in verband met de authenticatie. Mocht de consument in strijd met deze overeenkomst handelen door de authenticatie te gebruiken voor verboden of illegale doeleinden, dan 1) wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en vervalt zijn recht op restitutie van het bedrag voor de authenticatie, 2) wordt de vergunning van Luxury Vintage aan de authenticatie ingetrokken, en 3) zal de consument de authenticatie vernietigen. Er zal geen verdere aansprakelijkheid van Luxury Vintage aan de consument zijn vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomst.

 1. In het geval dat een deel van de Authenticy Service overeenkomst, om welke reden dan ook, niet nageleefd kan worden, wordt dat deel geacht geen deel van de overeenkomst uit te maken, en blijven de overige delen van de overeenkomst onverkort van kracht.

 1. Geen van de partijen is schadeplichtig of heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen als gevolg van enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering zoals hierna genoemd, indien deze vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar macht, waaronder maar niet beperkt tot gevallen van overmacht (zoals, maar niet beperkt tot branden, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen); oorlogen of vijandelijkheden, opstanden, revoluties, burgeroorlog, invasies, of daden van vijanden (oorlog verklaard of niet); rellen, stakingen, of wanorde; handelingen of dreigingen van terrorisme; en / of enige andere oorzaak buiten dan wat redelijkerwijs verwacht kan worden van de partij waarvan de prestaties beïnvloed zijn (zoals storingen van mechanische, elektronische, of communicatieve aard).

 1. De consument is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van de diensten van Luxury Vintage, ongeacht het doel van het gebruik.

 1. De authenticatie wordt op een “As is” basis zonder enige vorm van garantie verstrekt. Luxury Vintage en de door haar ingeschakelde derden verwerpen, voor zover toegestaan door de wet, alle garanties aangaande de authenticatie, inclusief maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid. Luxury Vintage en de door haar ingeschakelde derden geven geen garantie op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, of actualiteit van de authenticatie. De consument stemt er mee in dat hij zijn enige en exclusieve compensatie voor de voorbereiding van de authenticatie zal zijn zijn contractueel bepaalde recht op een terugbetaling van de kosten voor de authenticatie, welke hij aan Luxury Vintage heeft betaald.

Artikel 9 – Retourbeleid

 1. Producten, welke zijn gekocht via de internetsite, kunnen niet geretourneerd worden.

 1. Indien het door de consument op de internetsite gekochte product niet naar zijn wens is, kan de consument deze gratis weer ter verkoop aanbieden op de internetsite.

 1. De consument dient Luxury Vintage binnen 7 dagen na levering per e-mail via retour@luxuryvintage.nl op de hoogte te stellen dat hij of zij het product weer ter verkoop aan wil bieden op de internetsite. Luxury Vintage zal in dat geval het artikel weer aanbieden op de internetsite.

 1. Zodra Luxury Vintage het verzoek tot doorverkoop van de consument heeft ontvangen, het product heeft geaccepteerd en de plaatsing heeft bevestigd, wordt de consument als inbrenger gekwalificeerd.

Artikel 10 – Betaling

 1. De gedane bestelling dient vooraf betaald te worden.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Luxury Vintage te melden.

 3. Vooruitbetaling van het verschuldigde totaalbedrag dient te geschieden binnen 3 dagen. Gedurende deze periode wordt de bestelling voor de consument gereserveerd.

 4. Indien het verschuldigde totaalbedrag niet binnen 3 dagen op de rekeningnummer van Luxury Vintage is bijgeschreven, vervalt de overeenkomst op afstand en worden het product opnieuw op de internetsite aangeboden. De consument kan in dat geval geen aanspraak meer maken op het product.

 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft Luxury Vintage, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om 10% van de verkoopprijs bij de consument in rekening te brengen.

Artikel 11 – Verzending en verzendkosten

 1. Luxury Vintage maakt bij het verzenden van de meeste bestelling gebruik van de diensten van PostNL.

 2. Luxury Vintage kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies tijdens of na het transport van het product.

 3. Bestelling binnen Nederland worden door Luxury Vintage gratis verzonden. Voor bestellingen buiten Nederland worden wel verzendkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden duidelijk genoemd op de betaalpagina.

 4. Overschrijding van de levertijd verplicht Luxury Vintage of de inbrenger niet tot schadevergoeding, danwel terugname of terugbetaling van het product.

Artikel 12 – Gegevensbeheer

 1. Indien de consument een bestelling plaatst bij Luxury Vintage, worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Luxury Vintage. Luxury Vintage houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verkopen, doch uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de uitvoering van de bestelling. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy beleid, welke uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen, zoals foto’s en tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Disclaimer, welke uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

 2. Alle afbeeldingen, zoals foto’s en tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, gebruik van merknamen en beschrijvingen etc. gebruikt op de website of de aan Luxury Vintage toebehorende social media kanalen of andere verkooppunten behoren tot hun respectievelijke eigenaren.

Artikel 14– Overmacht

 1. Luxury Vintage is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Luxury Vintage behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van de inbrenger van de door Luxury Vintage geleverde producten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 3. Luxury Vintage behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Luxury Vintage gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Luxury Vintage aan de consument verkochte en door de inbrenger geleverde producten blijft bij Luxury Vintage dan wel de inbrenger zolang de consument de vorderingen van Luxury Vintage uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Luxury Vintage wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 2. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 16 – Klachten en klachtenregeling

 1. Indien de consument een klacht heeft met betrekking tot een bij Luxury Vintage gekocht product danwel een door Luxury Vintage geleverde dienst, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, per e-mail via info@luxuryvintage.nl te melden aan Luxury Vintage.

 1. Schade veroorzaakt door onjuist openen van de verpakking, door passen, verkeerd wassen of ander incorrect handelen worden door Luxury Vintage niet vergoed.

 1. Bij Luxury Vintage ingediende klachten worden binnen 48 uur, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Luxury Vintage binnen 48 uur geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Luxury Vintage en de consument of inbrenger, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Luxury Vintage er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument of inbrenger te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.